Licencje

LICENCJE ROYALTY FREE UDZIELANE PRZEZ RAMUSO

I DEFINICJE

LicencjodawcaRAMUSO, firma Usługi Twórcze Kompozytorskie Michał Ratkowski, ul. 14 Lutego 17, 89-600 Chojnice, NIP 5552032667, jest właścicielem serwisu ramuso.pl, który posiada prawo do udzielania licencji niewyłącznej na Utwory Muzyczne oraz Pliki Dźwiękowe wykorzystywane do synchronizacji ich z obrazem, bądź innymi treściami intelektualnymi.

Licencjobiorca – osoba fizyczna lub firma nabywająca prawa do licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworów Muzycznych lub Plików Dźwiękowych, zgodnie z Rodzajem Licencji, za które uiszczona zostanie Opłata Licencyjna.

Utwory Muzycznekompozycje w zapisie cyfrowym, których prawami za zgodą ich twórców dysponuje Licencjodawca, zapisane w formatach mp3 lub wav.

Pliki dźwiękowe – dźwięki w zapisie cyfrowym, których prawami za zgodą ich twórców dysponuje Licencjodawca, zapisane w formatach mp3 lub wav.

Próbki – Utwory Muzyczne i Pliki Dźwiękowe nagrane w niskiej jakości audio i posiadające znak szczególny, udostępnione nieodpłatnie w formie cyfrowej do odtwarzania w serwisie RAMUSO jako prezentacja oferty, bez możliwości ich dalszego wykorzystania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie.

Internetowy Bank Muzykizbiór Utworów Muzycznych oraz Plików dźwiękowych znajdujących się pod adresem witryny internetowej www.ramuso.pl, stanowiących ofertę firmy RAMUSO.

Opłata Licencyjna – opłata jednorazowa wnoszona przez Licencjobiorcę przed dokonanym zakupem Utworu Muzycznego i/lub Pliku Dźwiękowego zgodnie z Rodzajem Licencji wybranej przez Licencjobiorcę.

Licencja – prawo do niewyłącznego korzystania przez Licencjobiorcę z Utworów Muzycznych i/lub Plików Dźwiękowych zgodnie z Rodzajem Licencji oraz mu przypisanym zakresem, udzielone przez Licencjodawcę po dokonaniu określonej wpłaty, na rzecz Licencjodawcy

Rodzaje Licencji – Licencjodawca oferuje trzy rodzaje Licencji do wyboru przez Licencjobiorcę:
a. Royalty free Silver – w zakresie której Licencjobiorca nabywa niewyłączne prawo do korzystania z Utworów Muzycznych i/lub Plików Dźwiękowych w określonym zakresie ich wykorzystania,
b. Royalty free Gold – w zakresie której Licencjobiorca nabywa niewyłączne prawo do korzystania z Utworów Muzycznych i/lub Plików Dźwiękowych w określonym zakresie ich wykorzystania,
c. Royalty free Entire – w zakresie której Licencjobiorca nabywa wyłączne prawo do korzystania z Utworów Muzycznych i/lub Plików Dźwiękowych w określonym zakresie ich wykorzystania.

Potwierdzenie Nabycia Licencji – potwierdzenie nabycia wybranej przez Licencjobiorcę Licencji w postaci Rachunku wystawionego Licencjobiorcy przez Licencjodawcę, na podstawie danych udostępnionych w Formularzu Zamówienia, na podstawie płatności dokonanej przez Licencjobiorcę w postaci Opłaty Licencyjnej. Na Rachunku podane są tytuły Utworów Muzycznych i/lub Plików Dźwiękowych oraz Rodzaje Licencji wybrane i opłacone przez Licencjobiorcę.

W zależności od kontekstu powyższe definicje mogą zawierać w sobie liczbę pojedynczą lub mnogą i odwrotnie.

II STRONY LICENCJI

1. Stronami niniejszej Licencji są Licencjodawca jako udzielający oraz Licencjobiorca jako nabywający prawa niewyłączne do z jej korzystania.

2. Licencjobiorca oświadcza, że w celu nabycia określonego Utworu Muzycznego i/lub Pliku Dźwiękowego zapoznał się z jego Próbką dostępną za pośrednictwem serwisu RAMUSO.

III PRAWO DO UDZIELANIA LICENCJI

1. Licencjodawcagwarantuje, iż posiada prawo do udzielania licencji niewyłącznej do Utworów Muzycznych i Plików Dźwiękowych, na podstawie umów zawartych przez Licencjodawcę z właścicielami praw autorskich do Utworów Muzycznych i Plików Dżwiękowych lub osobami trzecimi reprezentującymi właścicieli praw autorskich do Utworów Muzycznych i Plików Dźwiękowych.

IV OPŁATA LICENCYJNA

1. Stanowi opłatę wnoszoną przez Licencjobiorcę na poczet Licencjodawcy, w wysokości odpowiedniej dla wybranego Utworu Muzycznego i/lub Pliku Dźwiękowego oraz Rodzaju Licencji, aktualna w dniu złożenia zamówienia, zamieszczona na stronie RAMUSO.

2. Po opłaceniu Opłaty Licencyjnej, Licencjobiorcy udzielone zostaje prawo do wybranego Rodzaju Licencji dla danego Utworu Muzycznego i/lub Pliku Dźwiękowego, na zasadzie niewyłącznego korzystania zgodnie z Rodzajem Licencji i odpowiadającemu jej zakresowi.

3. Potwierdzenie Nabycia Licencji, stanowi integralną część nabycia Licencji przez Licencjobiorcę zgodnie z Rodzajem Licencji i w odpowiadającym jej zakresie, wybranej przez Licencjobiorcę i traktowane jest jako poświadczenie Licencji niewyłącznej opłaconej przez Licencjobiorcę i wykazanej w Potwierdzeniu Nabycia Licencji.

V RODZAJE LICENCJI I ODPOWIADAJĄCY JEJ ZAKRES

1. Warunkiem uzyskania Licencji jest dokonanie przez Licencjobiorcę na rzecz Licencjodawcy Opłaty Licencyjnej, na podstawie której Licencjodawca udziela Licencjobiorcy Licencji niewyłącznej do korzystania z Utworów Muzycznych i/lub Plików Dźwiękowych

2. Licencja udzielana przez Licencjodawcę różni się w zależności od wybranego Rodzaju Licencji, za który Licencjobiorca wniósł Opłatę Licencyjną

3. Licencjodawca rozróżnia trzy Rodzaje Licencji, zwane kolejno Royalty free Silver, Royalty free Gold i Royalty free Entire, różniące się w zakresie wykorzystywania objętych nimi Utworów Muzycznych i Plików Dźwiękowych.

4. Po dokonaniu Opłaty Licencyjnej na warunkach Licencji Royalty free Silver, Licencjobiorca nabywa prawo niewyłączne do wykorzystywania Utworów Muzycznych i/lub Plików Dźwiękowych wykazanych w Potwierdzeniu Nabycia Licencji w następującym zakresie:
a. witryny internetowe niekomercyjne
b. spoty reklamowe niekomercyjne (
c. filmy reklamowe i promocyjne niekomercyjne
d. gry i aplikacje niekomercyjne (dystrybuowane wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet, nie będące przedmiotem sprzedaży i nie zawierające treści reklamowych produktów lub marek) przeznaczone na wszystkie urządzenia w szczególności komputery, konsole gier, telefony, smartfony i urządzenia mobilne
e. niekomercyjne prezentacje multimedialne
f. niekomercyjne produkcje filmowe (różnego rodzaju w tym filmy fabularne, dokumentalne, animowane, seriale)
g. niekomercyjne produkcje multimedialne (kursy online, wideo poradniki, itp)
h. niekomercyjne klipy wideo udostępniane w serwisach typu streaming video (takich jak YouTube, Vimeo, itp)
i. niekomercyjne audiobooki
j. niekomercyjne animacje
k. na konferencjach, imprezach okoliczonościowych (w tym eventach) i spotkaniach
l. w lokalach handlowo-usługowych z ograniczeniem do jednego lokalu

5. Po dokonaniu Opłaty Licencyjnej na warunkach Licencji Royalty free Gold, Licencjobiorca nabywa prawo niewyłączne do wykorzystywania Utworów Muzycznych i/lub Plików Dźwiękowych wykazanych w Potwierdzeniu Nabycia Licencji w zakresie wymienionym w pkt V ppkt 4., jak również:
a. gry i aplikacje wprowadzane do obrotu komercyjnego, włączając w to gry zawierające treści reklamowe produktów lub marek, przeznaczone na wszystkie urządzenia w szczególności komputery, konsole gier, telefony, smartfony, urządzenia mobilne (bez ograniczeń co do rodzaju, sposobu dystrybucji oraz ilości sprzedanych egzemplarzy)
b. komercyjne sztuki teatralne i przedstawienia
c. szablony stron www (web templates)
d. komercyjne spoty reklamowe
e. komercyjne audiobooki
f.  komercyjne animacje
g. komercyjne produkcje multimedialne (kursy online, wideo poradniki, itp)
h. komercyjne klipy wideo udostępniane w serwisach typu streaming video (takich jak YouTube, Vimeo, itp.)
i. komercyjne prezentacje multimedialne
j. komercyjne produkcje filmowe (różnego rodzaju w tym filmy fabularne, dokumentalne, animowane, seriale)
k. w przypadku lokali handlowo-usługowych bez ograniczeń co do ilości lokali

6. Po dokonaniu Opłaty Licencyjnej na warunkach Licencji Royalty free Entire, Licencjobiorca nabywa prawo wyłączne do wykorzystywania Utworów Muzycznych i/lub Plików Dźwiękowych wykazanych w Potwierdzeniu Nabycia Licencji, w pełnym zakresie możliwości bez żadnych ograniczeń. W ramach tej Licencji Opłata Licencyjna ustalana jest indywidualnie pomiędzy Licencjodawcą i Licencjobiorcą, a wybrane Utwory Muzyczne i/lub Pliki Dźwiękowe są usuwane z zasobów RAMUSO, bez możliwości ich zakupienia przez innych Licencjobiorców.

7. W przypadku wykupienia Licencji Royalty free Silver, Licencjodawca zastrzega sobie prawo do jej udzielenia tylko do 1 (jednego) projektu w przypadku dokonania jednej Opłaty Licencujnej, w zastosowaniu zakresu jej udzielania wymienionego w ppkt 4. i ppkt 5.

8. W przypadku wykupienia Licencji Royalty free Gold, Licencjodawca udziela jej do wykorzystania w dowolnej ilości projektów, w przypadku dokonania jednej Opłaty Licencyjnej, w zastosowaniu zakresu jej udzielenia wymienionego w ppkt. 4 i ppkt. 5.

9. W zależności od zakupionego Rodzaju Licencji, Licencjodawca udziela prawa do emisji:
a. dla Licencji Royalty free Silver ograniczony tylko w sieci Internet ,
b. dla Licencji Royalty free Gold nieograniczony, tj. w sieci Internet, rozgłośniach radiowych o dowolnym zasięgu, stacjach telewizyjnych o dowolnym zasięgu naziemnym i satelitarnym, kinach, teatrach, produkcjach reklamowych i multimedialnych emitowanych w miejscach publicznych,

c. dla Licencji Royalty free Entire nieograniczony tj. w sieci Internet, rozgłośniach radiowych o dowolnym zasięgu, stacjach telewizyjnych o dowolnym zasięgu naziemnym i satelitarnym, kinach, teatrach, produkcjach reklamowych i multimedialnych emitowanych w miejscach publicznych.

10. Udzielana Licencjobiorcy Licencja, niezależnie od wybranego Rodzaju Licencji, nie zezwala na:

a. produkcję i sprzedaż urządzeń elektronicznych z wczytanymi do ich pamięci Utworami Muzycznymi i/ lub Plikami Dźwiękowymi zakupionymi przez Licencjobiorcę
b. sprzedaż,dystrybucję, wypożyczanie, udzielanie licencji i sublicencji dla Utworów Muzycznych i Plików Dźwiękowych zakupionych przez Licencjobiorcę osobom trzecim
c. przekazywanie i udostępnianie Utworów Muzycznych i Plików Dźwiękowych osobom trzecim
d. wykorzystywanie całości zakupionych Utworów Muzycznych, jak również ich fragmentów jako część lub całość muzycznego lub wokalnego utworu własnego autorstwa.

11. Na podstawie udzielonej przez Licencjodawcę Licencji, niezależnie od Rodzaju Licencji, Licencjobiorca a prawo do zmiany formatu audio, kompresji i dekompresji zakupionych Utworów Muzycznych i Plików Dźwiękowych w całości lub we fragmentach, w celu dostosowania ich do tworzonego przez Licencjobiorcę projektu, z wykluczeniem wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji do Utworów Muzycznych lub Plików Dźwiękowych, które powodowałyby zmianę ich formy lub treści artystycznej w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.

12. Licencjobiorcy zezwala się w ramach udzielonej Licencji, niezależnie od Rodzaju Licencji, do przekazania jednego egzemplarza Utworu Muzycznego i/lub Pliku Dźwiękowego osobom trzecim (w rozumieniu: pracownikom i podwykonawcom) tylko i wyłącznie na potrzeby procesu projektu, w którym mają zostać wykorzystane.

13. Licencjobiorca zobowiązuje się do zastosowania środków zabezpieczeń, tj. haseł i ograniczenia dostępu do plików, uniemożliwiających korzystanie z zakupionych przez Licencjobiorcę Utworów Muzycznych i/lub Plików Dźwiękowych osobom trzecim.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień zawartych w udzielonej Licencji, Licencjodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od dalszego udzielania Licencjobiorcy Licencji na Utwory Muzyczne i/lub Pliki Dźwiękowe przez niego zakupione, w terminie 7 dni od daty stwierdzenia naruszenia. W przypadku odstąpienia od dalszego udzielania Licencji Opłata Licencyjna nie podlega zwrotowi.

2. Adresami właściwymi do doręczeń są:
a. w przypadku Licencjodawcy adres udostępniony na stronie internetowej RAMUSO.
b. w przypadku Licencjobiorcy adres udostępniony w Formularzu Zamówienia.

3. W przypadku zmiany adresu lub danych istotnych takich jak nazwa firmy, NIP wykorzystywanych do korespondencji z Licencjobiorcą, ten zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Licencjodawcy nie później niż w terminie 5 dni roboczych. Nie dostosowanie się do zapisu, powodować będzie wysyłanie korespondencja pod ostatni znany Licencjodawcy adres.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Licencji stosuje się przepisy Regulaminu świadczenia usług przez Licencjobiorcę oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Ustawy o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów oraz Odpowiedzialności za Szkodę Wyrządzoną Przez Produkt Niebezpieczny oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.