Regulamin

Regulamin korzystania z RAMUSO Stock

Poniższy regulamin zawiera warunki korzystania z usług RAMUSO Stock oferowanych drogą elektroniczną na odległość, za pośrednictwem witryny www.ramuso.pl.

I DEFINICJE

RAMUSO Stcok - firma Usługi Twórcze  Kompozytorskie Michał Ratkowski, ul. 14 Lutego 17, 89-600 Chojnice, NIP 5552032667, jest właścicielem serwisu www.ramuso.pl, który posiada prawo do udzielania licencji niewyłącznej na Utwory Muzyczne oraz Pliki Dźwiękowe wykorzystywane do synchronizacji ich z obrazem, bądź innymi treściami intelektualnymi, zwany dalej w skrócie RAMUSO.
Utwory muzyczne – kompozycje w zapisie cyfrowym, których prawami za zgodą ich twórców dysponuje RAMUSO.
Pliki dźwiękowe - próbki dźwięków w zapisie cyfrowym, których prawami za zgodą ich twórców dysponuje RAMUSO.
Próbki – Utwory Muzyczne i Pliki Dźwiękowe nagrane w niskiej jakości audio i posiadające znak szczególny.
Znak szczególny - nazwa firmy nagrana w wersji audio i pojawiająca się w kilku sekundowych odstępach czasu, podczas odtwarzania Próbki
Internetowy Bank Muzyki i Dźwięków – zbiór Utworów Muzycznych oraz Plików dźwiękowych znajdujących się pod adresem witryny internetowej www.ramuso.pl, stanowiących ofertę RAMUSO.
Licencja – tytuł prawny przysługujący RAMUSO do udzielania sublicencji.
Sublicencja – tytuł prawny do udzielania Licencjobiorcy praw do korzystania i wykorzystywania Utworów Muzycznych i/lub Plików Dźwiękowych.
Licencjobiorca - osoba fizyczna, bądź firma lub inny podmiot korzystający w witryny www.ramuso.pl.
Opłata Licencyjna – opłata jednorazowa wnoszona przez Licencjobiorcę przed dokonanym zakupem Utworu Muzycznego i/lub Pliku Dźwiękowego.
Formularz zamówienia - formularz za pomocą, którego Licencjobiorca składa zamówienie zakupu Utworu Muzycznego i/lub Pliku Dźwiękowego oraz przekazuje do RAMUSO informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez RAMUSO.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. RAMUSO oferuje usługi poprzez witrynę internetową www.ramuso.pl, należącą do firmy Usługi Twórcze – Kompozytorskie Michał Ratkowski, ul. 14 Lutego 17, 89-600 Chojnice, NIP 5552032667, wpisaną do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG).
 2. Korzystanie z witryny www.ramuso.pl oraz usług świadczonych przez RAMUSO za jej pośrednictwem, stanowi zapoznanie oraz akceptację warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

III ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. RAMUSO oferuje Licencjobiorcom usługi w zakresie:
  a.
  bezpłatne odsłuchanie Próbek Utworów muzycznych oraz Plików dźwiękowych zabezpieczonych Znakiem szczególnym umieszczonych w Internetowym Banku Muzyki i Dźwięków, bez możliwości ich wykorzystania

  b.
  po uiszczeniu Opłaty Licencyjnej, możliwość odpłatnego zakupu Licencji niewyłącznej do odpowiedników Utworów muzycznych i/lub Plików dźwiękowych wymienionych w pkt. a, w pełnej wersji pozbawionej Znaku szczególnego, w standardzie mp3. (zwana dalej Dostępem do Pełnej Wersji)
 2. Usługa Dostępu do Pełnej Wersji wymaga:
  a.
  zarejestrowania się Licencjobiorcy w serwisie RAMUSO za pomocą Formularza zamówień

  b.
  zapoznania się poprzez odsłuchanie Próbki zawierającej Znak szczególny odpowiedniej dla Utworu muzycznego bądź Pliku dźwiękowego, do którego Licencjobiorca zamierza wykupić prawo Licencji niewyłącznej

  c.
  zapoznanie się i akceptację przez Licencjobiorcę poniższego regulaminu

  d.
  dokonanie przez Licencjobiorce ustalonej Opłaty Licencyjnej

IV WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Poprawne działanie Internetowego Banku Muzyki i Dźwięków gwarantuje RAMUSO pod warunkiem spełnienia przez Licencjobiorcę wymagań minimalnych oprogramowania o parametrach odpowiadającym:
  a.
  przeglądarce internetowej Internet Explorer 6.0 lub Mozilla Firefox 3.0, bądź innej o parametrach zbliżonych do wyżej wymienionych

  b.
  zainstalowanemu  oprogramowaniu Adobe Flash Player w wersji przynajmniej  7.0

V ZOBOWIĄZANIA RAMUSO

 1. Po dokonaniu przez Licencjobiorcę zamówienia na wybrany Utwór muzyczny i/lub Plik dźwiękowy, RAMUSO zobowiązuje się do przekazania Licencjobiorcy:
  a. wiadomość elektroniczną na adres e-mail podany przez Licencjobiorcę w Formularzu zamówienia, zawierającą szczegóły dotyczące zamówienia oraz numer konta, na które Licencjobiorca dokona przelewu wpłaty określonej w zamówieniu Opłaty Licencyjnej
  b. po potwierdzeniu przelewu, wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany przez Licencjobiorcę w Formularzu zamówienia, zawierającej Utwór muzyczny i/lub Plik dźwiękowy, którego dotyczyło zamówienie
  c. rachunku na wskazany przez Licencjobiorcę adres pocztowy, w ciągu 7 dni od uiszczenia Opłaty Licencyjnej.
 2. Ponownego przesłania drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Licencjobiorcę w Formularzu zamówienia, zakupionego Utworu Muzycznego i/lub Pliku dźwiękowego w okresie 7 dni od momentu uiszczenia Opłaty Licencyjnej, w przypadku uszkodzenia pliku w załączniku lub zgubienia przez Licencjobiorcę owego pliku. Licencjobiorca będzie mógł skorzystać z trzykrotnego uzyskania owego pliku drogą mailową.
 3. RAMUSO zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie oraz na warunkach zawartych w Regulaminie
 4. RAMUSO zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa serwerów przed dostępem osób niepowołanych, aby zabezpieczyć dane osobowe Licencjobiorców.
 5. RAMUSO informuje, że dane Licencjobiorców, zamówień oraz wszelkie inne uzyskane na drodze procesu realizacji udostępniana Licencji na zakupiony Utwór Muzyczny i/lub Plik dźwiękowy, będzie wykorzystywać zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz Zasadami Bezpieczeństwa i Polityki Ochrony Prywatności.

VI ZOBOWIĄZANIA LICENCJOBIORCY

 1. Licencjobiorca oświadcza, że dane udostępnione za pośrednictwem Formularza zmówień są prawdziwe
 2. Licencjobiorca zobowiązany jest do podania RAMUSO danych niezbędnych do właściwego wystawienia rachunku oraz świadczenia usług, zgodnie z przepisami Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 3. Licencjobiorca ponosi wyłączna odpowiedzialność za podanie danych nieprawdziwych lub niepełnych
 4. Licencjobiorca zobowiązany jest do zachowania poufności odnośnie wszelkich haseł dostępu otrzymanych przez RAMUSO. Jeżeli Licencjobiorca lub osoba trzecia poniesie szkodę na skutek działań Licencjobiorcy bądź osób trzecich korzystających z haseł Licencjobiorcy, na przykład w sposób nieuprawniony, RAMUSO pozostaje zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 5. Licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania z usług RAMUSO zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnego.
 6. Usługi świadczone przez RAMUSO, dostarczane są tylko i wyłącznie na użytek Licencjobiorcy, czyli Licencjobiorca nie jest uprawniony do dostarczania usług RAMUSO osoba trzecim, bez pisemnej zgody RAMUSO.

VII PŁATNOŚCI

 1. Płatność na Utwory Muzyczne i/lub Pliki dźwiękowe zamówione za pośrednictwem serwisu RAMUSO dokonywana będzie przez Licencjobiorcę na wskazany numer konta bankowego.
 2. Licencjobiorca dokonuje opłat za Utwory Muzyczne i/lub Pliki dźwiękowe czyli usługę świadczoną przez RAMUSO na warunkach zawartych w Regulaminie,
 3. Rachunki za zakupione Utwory Muzyczne i/lub Pliki dźwiękowe zostaną wystawione po dokonaniu płatności i dostarczone do Licencjobiorcy w postaci elektronicznej za pośrednictwem wskazanego e-maila oraz papierowej w postaci korespondencji wysłaną drogą tradycyjną.
 4. Termin dokonania zapłaty jest równy dacie zaksięgowania wpłaty na koncie.

VIII REKLAMACJE I POMOC TECHNICZNA

 1. Reklamacje dotyczące pracy sieci oraz serwisu można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail znajdującego się w zakładce Kontakt.
 2. Problemy dotyczące zakupionych Utworów Muzycznych i/lub Plików dźwiękowych należy zgłaszać za pomocą adresu e-mail znajdującego się z zakładce Kontakt
 3. W przypadku reklamacji dotyczących niesprawności w działaniu usług, obowiązuje forma tradycyjna zgłoszenia, tj pisemna na adres: Usługi Twórcze – Kompozytorskie Michał Ratkowski, ul. 14 Lutego 17, 89-600 Chojnice

IX ZASTRZEŻENIA, WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. RAMUSO nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Licencjobiorcę w wyniku utraty danych, opóźnienia w dostarczeniu danych lub przesłaniu spowodowane przyczynami niezależnymi od RAMUSO.
 2. RAMUSO nie będzie ponosił odpowiedzialności za nie wykonanie zamówienia lub wadliwe wykonanie zamówienia oraz funkcjonowanie serwisu www.ramuso.pl powstałe w wyniku działania siły wyższej lub oddziaływania warunków naturalnych oraz za szkody wynikłe z niepoprawnego działania sieci Internet lub sprzętu należącego do Licencjobiorcy, a także powstałe w konsekwencji działania lub zaniechania Licencjobiorcy lub osoby trzeciej
 3. RAMUSO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Licencjobiorcę, które będą następstwem korzystania lub braku możliwości korzystania z usług oferowanych przez RAMUSO, w tym również utraty zysków z działalności przedsiębiorstwa, przerwy w jego funkcjonowaniu, utraty informacji gospodarczej oraz innych strat pieniężnych, także w przypadku gdy RAMUSO został poinformowany o możliwości zaistnienia takich szkód. Zastrzeżenie to wyłącza odpowiedzialność za szkody wyrządzone z winy umyślnej.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. RAMUSO pozostawia i jednocześnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie możliwości korzystania z usług, w sytuacjach koniecznych, w trakcie konserwacji lub aktualizacji oprogramowania obsługującego stronę www.ramuso.pl, w tym również aktualizację baz danych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeku Cywilnego, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Umów międzynarodowych, w których Polska jest Stroną, a także inne stosowane przepisy prawa powszechnego
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2014 roku do momentu odwołania lub wprowadzenia przez RAMUSO nowszej wersji regulaminu i opublikowania jego treści na stronie www.ramuso.pl